Adresa : sat Crit, str. Principala, nr. 175, 507036

    Telefon : 0040 741671411